Verksamhetspolicy

Mardam AB utvecklar och säljer betäckningar, geosynteter och dagvattenprodukter. Vi utför även installationer av geomembraner och dagvattenprodukter. Vår målsättning är att tillgodose kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. För oss är kvalitet att möta överenskomna krav mellan en säljande och köpande part.

Våra ambitioner för det fortsatta kvalitets- och miljöarbetet inom företaget:

 • förmedla intressenters produktkrav inkl. miljökrav till medarbetare och leverantörer samt säkerställa kompetens och ansvar för dessa.
 • vi ska på ett sakligt sätt föra fram vår inställning i miljöfrågor och säkerställa en öppen dialog med intressenter och omvärld.
 • vi ska arbeta för att verksamheten i största möjliga mån drivs med fossilfria energikällor.
 • fokus på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert.
 • vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
 • vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt och externt.
 • arbetar med ständiga förbättringar genom utvärdering av våra processer och kundnöjdhetsmätningar.
 • arbetar med våra serviceelement: Bredd i produktsortiment, Kunskap, Tillgänglighet, Leveranssäkerhet och Lagertillgänglighet.
 • vid val av leverantörer och entreprenörer samt vid inköp och investeringar ska miljöaspekterna beaktas. Miljövänliga alternativ ska väljas före andra, förutsatt att de motsvarar nödvändiga kvalitets- och lönsamhetskrav.
 • samtliga medarbetare ansvarar för att säkra kvaliteten på det egna arbetet.
 • ta lärdom av våra erfarenheter och ständigt sträva efter att förbättra vår verksamhet och därmed också vårt verksamhetssystem.
 • sträva efter att arbetsmiljön är säker, trevlig och utvecklande för de anställda samt ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöfrågor.
 • all personal ska känna till vår verksamhetspolicy och aktivt arbeta för att den uppfylls.

________________

Martin Jutaren, VD
Tågarp 2023-02-15